Gaisa TRANSPORT attistiba (turecki)

Kategoria: logistyka

Gaisa TRANSPORT politika.

1999 - 2004

Si politika ir izstrādāta, ņemot Vera Latvijas Republikas ilglaicīgās ekonomiskās intereses, saistības, KO Latvijas Republika ir uzņēmusies Ka Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas un Eiropas civilās aviācijas konferences dalībvalsts, saistības, Kas izriet ma Latvijas Republikas valdības noslēgtajiem divpusējiem un daudzpusējiem līgumiem aviācijas Joma, Eiropas Savienības gaisa TRANSPORT politiku un pieredzi, kas Guta restrukturizējot un modernizējot gaisa TRANSPORT sistēmu, un nosaka pamatprincipus, kas jāievēro attīstot gaisa Transportu Laika posmā nr 1999. līdz 2004. gadam.

1. Nozares attīstības Merkis.

Gaisa nozares Transporta attīstības Merkis ir maksimāli izmantojot Visus pieejamos resursus un iespējas izveidot drošu, ekonomiski efektīvu gaisa TRANSPORT sistēmu, kas, optimāli iekļaujoties Eiropas ONZ pasaules gaisa TRANSPORT Sistema, vispilnīgāk apmierinātu Latvijas Republikas iedzīvotāju vajadzības PEC gaisa pārvadājumiem un sniegtu maksimālu ieguldījumu Latvijas Republikas Ekonomika.

2. Nozares pašreizējā stāvokļa raksturojums.

2.1. Nozares Struktura:

2.1.1. Valsts pārvaldes un uzraudzības institūcijas - Satiksmes ministrijas Aviācijas działami un Civilās aviācijas Administracija;

2.1.2. infrastruktūras uzņēmumi - VAS Lidosta" Riga" un pašvaldības uzņēmums Lidosta" Lipawa", gaisa satiksmes vadības uzņēmums VAS" Latvijas gaisa satiksme",

2.1.3. pārvadātāji;

2.1.4. vispārējā aviācija.

2.2. Nozares tiesiskā regulēšana.

2.2.1. Gaisa TRANSPORT Nozari regule likums" § aviāciju" un uz TA pamata pieņemtie normatīvie Akti.

2.2.2. Latvijas Republika KA Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju dalībvalsts ievēro TAS pielikumos iekļautos standartus, rekomendācijas ONZ do grozījumus, ka Ari citus starptautiskos tiesību aktus, Kurus TA ir parakstījusi.

2.2.3. Tiek veikta aviācijas jomu regulējošo normativo aktu saskaņošana ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, izstrādājot jaunus normatīvos aktus un izdarot grozījumus jau spēkā esošajos, Taja skaitā Ari likumā" § aviāciju".

3. Nozares attīstības uzdevumi.

3.1.Nozares vadība.

3.1.1. Gaisa nozares Transporta vadību sobie sprawę Satiksmes ministrija.

3.1.2. Valsts politikas un pārvaldes realizēšanas funkcija ir nodalīta nie tehnisko un drošības standartu atbilstības un ievērošanas uzraudzības funkcijas.

3.1.3. Dažas Valsts funkcijas, kas attiecas uz aviācijas drošību un tehnisko standartu atbilstības un ievērošanas uzraudzību, Tiks deleģētas pašlaik veidojamai Eiropas aviācijas drošības institūcijai.

3.1.4. Likumdošanas Latvijas harmonizācijas ar Eiropas Savienības prasībām procesa rezultātā Tiek mainītas atsevišķas aviācijas pārvaldes institūciju funkcijas. Sistemas Lai paaugstinātu efektivitāti un drošību, Tiek izveidota aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas institūcija.

3.2. Infrastruktūras attīstība

3.2.1. Ekonomiskā efektivitāte un drošība Tiek uzskatītas par galvenajiem kritērijiem izlemjot jautājumu par Valsts līdzekļu ieguldīšanu infrastruktūras modernizācijā.

3.2.2. Infrastruktūras uzņēmumi Valsts akciju Sabiedrība Lidosta" Riga" un Valsts akciju Sabiedrība" Latvijas gaisa satiksme" saglabā Savu juridisko statusu.

3.2.3. Lidosta" Ryga" Tiek modernizēta un paplašināta Tas izmantojot iekšējos resursus, ienākumus, kas Guti nie pasažieru izlidošanas nodevas, un Eiropas Savienības fondus.

3.2.4. Tiek pilnveidota gaisa satiksmes vadība, izmantojot Valsts akciju sabiedrības" Latvijas gaisa satiksme" iekšējos resursus...


strona 1 z 3 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Transport rurociągowy świata (Suchasni młyn że osoblivostі rozmіschennya tr ...
  • Podsumowanie na temat: Opis transport transport przemysłowy
  • Podsumowanie na temat: Transport towarów Transport kolejowy
  • Podsumowanie na temat: Transport i komunikacja: globalny system transportu
  • Podsumowanie na temat: Transport lotniczy i marketingu Analiza rynku transportu lotniczego